واژگان بوم شناسیواژه های بوم شناسی انگلیسی: فارسی

background level 2: آلودگی متن
background radiation: تابش زمینه
backshore: ساحل جزر و مد
backstop technology: فناوری باصرفه
backwater: مانداب
bail: تهی کردن
balance: تعادل
bald: گرگن
cool calcification: کلسیم دار شدن
calcination: تکلیس
  
صفحه های دیگر: