واژگان بوم شناسی


برابر فارسی واژه calcination واژه تکلیس است.