واژگان بوم شناسیواژه های بوم شناسی انگلیسی: فارسی

calibration: درجه بندی
camping: اردوزدن
campus: پردیس
cana: آبراه
canalization: آبراه سازی
canopy: تاج پوشش گیاهان
dam: بند
data : داده
debris: مانده طبیعی
decay: تلاشی
  
صفحه های دیگر: