واژگان بوم شناسی


برابر فارسی واژه backstop technology واژه فناوری باصرفه است.

روشنگری:
تکنولوژی پشتیبان