واژگان بوم شناسیواژه های بوم شناسی انگلیسی: فارسی

abatement: کاهش
abiotic element: عنصر نازیوه
abiotic system: سازگان بیجان
abiotic substance: ماده بیجان
abrasion1 : سایش
absolute drought: خشکی مطلق
absolute humidity : رطوبت مطلق
absorbed water: آب درآشامنده
absorbing well: چاه درآشامنده
background level 1: تراز زمینه
  
صفحه های دیگر: