واژگان بوم شناسیواژه های بوم شناسی انگلیسی: فارسی

ecological constallation: برج بوم شناختی
ecological distance: فاصله بوم شناختی
ecological equilibrium: تعادل بوم شناختی
ecological equivalent: هم ارزی بوم شناختی
ecological factor: همگر بوم شناختی
factor: عامل
facultative: اختیاری
fall out 1: فرونشست
fallow: آیش
family: تیره
  
صفحه های دیگر: