واژگان بوم شناسی


برابر فارسی واژه bail واژه تهی کردن است.