واژگان بوم شناسیواژه های بوم شناسی انگلیسی: فارسی

fathometer: ژرفاسنج
fauna: جانورگان
feedback: بازخورد
feral: نارام زی
galaxy : کهکشان
game management: شکاربانی
gap : کافت
garbage: آخال
gas cleaning: گاز پالایی
gas purifier : گاز پالا
  
صفحه های دیگر: