واژگان بوم شناسی


برابر فارسی واژه balance واژه تعادل است.

روشنگری:
توازن