واژگان بوم شناسی


برابر فارسی واژه backwater واژه مانداب است.