واژگان بوم شناسیواژه های بوم شناسی انگلیسی: فارسی

decentralization: مرکزیت زدایی
decibel: دسی بل
deciduous: برگ ریز
declogging: گشودن
decomposer: تجزیه کننده
ecoline : بوم دگرگونی
eco-design: بوم آرایی
eco-development: بوم گسترد
ecological backlash: وازنش بوم شناختی
ecological change: تغییر بوم شناختی
  
صفحه های دیگر: