واژگان بوم شناسی


برابر فارسی واژه background radiation واژه تابش زمینه است.

روشنگری:
پرتو پایه