واژگان بوم شناسی


برابر فارسی واژه cool calcification واژه کلسیم دار شدن است.