واژگان بوم شناسی


برابر فارسی واژه background level 2 واژه آلودگی متن است.

روشنگری:
یزانی از ماده شیمیایی و فیزیکی که در اثر فعالیت های انسان ‏( خودروها، صنایع) در محیط زیست وجود دارد