واژگان بوم شناسی


برابر فارسی واژه bald واژه گرگن است.

روشنگری:
لخت