واژگان بوم شناسی


برابر فارسی واژه backshore واژه ساحل جزر و مد است.

روشنگری:
کرانه جزر و مد