واژگان بوم شناسی


برابر فارسی واژه absorbed water واژه آب درآشامنده است.

روشنگری:
آب جذب شده، آب ربایش شده