واژگان بوم شناسی


برابر فارسی واژه abiotic system واژه سازگان بیجان است.

روشنگری:
سیستم بیجان ‏( سنگ، صخره، چوب خشک، قطعات فلز و مشابه آن)