واژگان بوم شناسی


برابر فارسی واژه absorbing well واژه چاه درآشامنده است.

روشنگری:
چاه جذبی یا ربایشی، چاهی که آب جذب آن می شود و مثل چاه سپتیک مخزن ندارد