واژگان بوم شناسی


برابر فارسی واژه background level 1 واژه تراز زمینه است.

روشنگری:
میزانی از ماده شیمیایی و فیزیکی که بطور طبیعی در محیط زیست وجود دارد ‏( بدون دخالت انسان)