واژگان بوم شناسی


برابر فارسی واژه absolute humidity واژه رطوبت مطلق است.

روشنگری:
میزان بخار آب به گرم در هر متر مکعب از هوا