واژگان بوم شناسی


برابر فارسی واژه abrasion1 واژه سایش است.

روشنگری:
وقتی ماده روی یک سطح شسته یا خورده می شود