واژگان بوم شناسی


برابر فارسی واژه abiotic substance واژه ماده بیجان است.

روشنگری:
ماده بدون قدرت حرکت و رشد