واژگان بوم شناسی


برابر فارسی واژه abiotic element واژه عنصر نازیوه است.

روشنگری:
عنصر بیجان ‏( سنگ، شن، صخره، چوب خشک)