واژگان بوم شناسی


برابر فارسی واژه abatement واژه کاهش است.

روشنگری:
کاهش آلودگی یا کاهش جمعیت پشه یا دیگر عوامل مضر در یک جای