واژگان بوم شناسی


برابر فارسی واژه absolute drought واژه خشکی مطلق است.

روشنگری:
دوره ای از خشکی که حد اقل برای 15 روز باران نبارد