فهرست اصطلاح های انگلیسی و برگردان فارسی آنها

Good job: ایول
Don't take something for granted: قدر چیزی رو دونستن
Whats up: چطوری؟
How are you doing: حال شما چطوره
Long time no see: کم پیدایی
catch someone off-guard: کسی را غافلگیر کردن
Howdy: چطوری
Put up with someone: تحمل کردن یه نفر
Put up with something: تحمل کردن چیزی
Give someone the cold shoulder: تحویل نگرفتن
  1      2     
  پس