ترجمه فارسی اصطلاح (واژاک) یا ضرب المثل Long time no see


ترجمه (معنی) Long time no see:

معنی 1: کم پیدایی
معنی 2: یه مدته پیدات نیست
معنی 3: یه مدته خبری ازت نیست
معنی 4: ستاره سهیل شدی

روشنگری (توضیحات):
این اصطلاح وقتی به کار می رود که کسی را مدت نسبتا طولانی ندیده باشید و معنی "کم پیدایی" میدهد. در پاسخ طرف مقابل خواهد گفت که برای نمونه "مسافرت بودم" یا "من که هر روز اینجا بودم ولی تو رو ندیدم" و از این قبیل سخن ها.