ترجمه فارسی اصطلاح (واژاک) یا ضرب المثل Whats up


ترجمه (معنی) Whats up:

معنی 1: چطوری؟
معنی 2: چه خبر؟

روشنگری (توضیحات):
این یک واژاک‏(اصطلاح) خودمونی است به معنای "چطوری؟" یا "چه خبر؟". این جمله رو فقط با کسانی که صمیمی هستید یا در گفتگوهای نا رسمی ‏(غیر رسمی) به کار ببرید و نه در یک جلسه رسمی با یک آدم غریبه. البته همیشه استثناعاتی وجود دارند که این قانون را بر هم میزنند.

اصطلاح های مشابه
What's going on
How is it going