ترجمه فارسی اصطلاح (واژاک) یا ضرب المثل Howdy


ترجمه (معنی) Howdy:

معنی 1: چطوری