ترجمه فارسی اصطلاح (واژاک) یا ضرب المثل catch someone off-guard


ترجمه (معنی) catch someone off-guard:

معنی 1: کسی را غافلگیر کردن