واژگان بوم شناسی


برابر فارسی واژه decibel واژه دسی بل است.

روشنگری:
واحد شدت صدا که مقیاس لگاریتمی دارد