واژگان بوم شناسی


برابر فارسی واژه deciduous واژه برگ ریز است.

روشنگری:
درختان برگ ریز که برگشان در فصل سرما میریزد و دوباره در بهار برگ نو میسازد