واژگان بوم شناسی


برابر فارسی واژه eco-development واژه بوم گسترد است.