واژگان بوم شناسی


برابر فارسی واژه ecoline واژه بوم دگرگونی است.