واژگان بوم شناسیواژه های بوم شناسی انگلیسی: فارسی

gatherer 1: شکارگر
gartherer 2: گردآورنده
genesis: پیدایش
genocide: نژاد زدایی
habitat: زیستگاه
hail: تگرگ
halophytes: شورپسند
hardness: سختی
hardwater: سختاب
haze: غبار
  
صفحه های دیگر: