واژگان بوم شناسی


برابر فارسی واژه eco-design واژه بوم آرایی است.