#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


واژه های بیگانه: واژه های پارسی

اکتناف: پناه گیری- پناهیدن
اکتناه: بُن جویی- به بُن رسی
اکتیال: پیمایش- پیمودن
اکثار: افزودن- بسیارکردن- پُرگویی
اکثر: بیش تر
اکثر قریب اتفاق: بیشتر
اکثرا: بیش ترین- بیشتر
اکثریت: بیشترین- بیشتری- بیشینه
اکحل: سیاه چشم
اکداء: زُفتی- گدامنشی
اکدر: تیره تر
اکذاب: دروغ انگیزی- دروغ نمایی
اکراد: کُردان- کردها
اکرام: بُزرگ داشت- گرامی داشت- نواخت- ارج نهادن
اکراما: بزرگ منشانه
اکران: نمایش-رونمایی
اکراه: بی زاری- ناخوش داشت- واداشت
اکراها: به ناخواست- ناگزیر
اکرم: بخشنده تر- گرامی تر
اکرن: استبرک
اکرومایسین: پادریم
اکزهکواتور: روانامه
اکزوز: دودبر
اکساد: بازارسردی
اکسپرت: برفرست
اکسپرس: تُند
اکسپرسیونیسم: درون آزمایی
اکسپریانس: آزمایش
اکسپریمانتاتور: آزماینده
اکسپریمانته: آزموده
اکسپلراسیون: پی گردی
اکسپوزان: نماگر- نماینده
اکسپوزیسیون: نشان دادن- نمایش- نمایش گاه
اکسترن: نوکار
اکسد: نارواتر- ناروا نتر
اکسولایانون: تُرشه یِ آبی
اکسوم: پُرپُشت- پُرگیاه
اکسید: زنگار
اکسید آلومینیوم: سیمک زَنگ
اکسید دوکوئیر: زنگارِ مس
اکسیداسیون: زنگارش- اکسایش
اکسیدفریک: زنگ آهن
اکسیر: خوش کام ساز- زیست آب- کناد
اکسیژن: هوازا
اکسیژناسیون: هوازدگی
اکسیژنه: هوازی
اکسیژنوتراپی: هودرمانی
اکسیهموگلوبین: سُرخانه
اکش: بسیار
اکشم: بی سپر- دماغ بُریده- نارسا
اکفا: بازدارندگان
اکفس: کژپای
اکفی: بسند هتر
اکل: بار- خوردن- خورش
اکلرمان: روشنایی
اکلیل: جامِ گُل- دیهیم- سربرند گوهرنشان
اکلیل الجبل: نانوک بویا
اکلیل الجلیل: تاج ریزی
اکلیل الملک: خاکشی- شاخگ- شا هافسر
اکلیله: پرهون- گرده
اکلیلیه: سُرخ هتاج
اکلیمتر: شیب سنج
اکلیون: پرند- دیبایِ هف ترنگ
اکمال: ب هفرجام رسانی- رساکردن- رساندن
اکمد: تیره رنگ- رنگ به رنگ
اکمش: پاکوتاه- نیمه کور
اکمل: رساتر
اکمه: کورِ مادرزاد
اکمه بزان: کستک
اکناع: دریوزگی- فروتنی- نرمی
اکناف: پناهاندن- پناه ها- کنارها
اکنان: پرد هها- پوشش ها
اکنع: کارِ تباه- لنگ دست
اکهاء: رنجورشدن- کارآمدان- هنروران
اکهام: خیرگی- کاهشِ دید
اکهم: خیره چشم- کُندزبان
اکهی: بددل- گُنده دهن
اکولوژی: بوم شناسی
اکونومی: آبُری- مان بدی
اکونومیست: آبُر یدان
اکیاس: زیرکان
اکیپ: هم دستگان- هم گروه
اکیزه تینه: دُ ماسبیان
اکیس: زیرک تر
اکینودرم: خارپوستان
اکینید: خارداران
اکیوالان: هم ارز
اکیوالانس: هم ارزی
اگا: هُشیار
اگالیتر: برابرخواه
اگزوسمز: برون تراوی
اگزوفتالمی: بُرون چشمی
اگزیت: برون رفت- دَررُو
اگزیستانسیالیسم: خودگوهرگری
اگو: گَندابرو
الان: اکنون- اینگاه- ایدر- همینگاه- هم اکنون
البته: اگرچه- چرا که نه
البسه: پوشاک
التماس: لابه- خواهش
التماس کردن: لابیدن- لابه کردن
  2      3      4      5      6      7      8      9      10      11      12     
پیش  پس