واژه های بیگانه: واژه های پارسی

اباء: تن زدگی- روی تافت- سرپیچی
اباء کردن: نپذیرفتن
ابابیل: پرستو- گروه ها- گله گله
اباریق: آوتابه ها
اباریقون: بَج
ابازیر: دیگ ابزار
اباض: رگِ ران
اباطیل: بیهُده ها- یاوه ها
اباکرد: سرباززد- سرپیچید- نپذیرفت
ابال: شبان- شُتُرچران- شُتُردار
ابالیس: اهریمنان
ابتار: آزمایش- بازداری- دهش
ابتحاث: کاویدن- گُفتمان
ابتدا: سر آغاز- نخست
ابتداء: آغاز- آغازیدن- نخست
ابتداع: نوآوری- نویابی
ابتدایی: آغازین- ساده
ابتدایی ترین: ساده ترین- نخستین ترین
ابتدائا: درآغاز
ابتذال: بی ارجی- پرهیز- پیش پاافتادگی- خوارگرایی
ابتر: آسیب دیده- بی فرزند- دُمبُریده
ابتکار: نوآوری- نوآوردگی
ابتلا: آلودگی- دچاری- گرفتاری- دچار شدن- دامن گیری
ابتلاء: دچاری- دچار شدن- دامن گیری- آلودگی- گرفتاری
ابتلاج: پگاهیدن
ابتلاع: اوباریدن- فروبُردن
ابتهاج: شادمانی
ابحاث: جُستارها
ابحر: دریاها
ابخل: زُفت تر
ابد: جاوید- همیشگی- همیشه
ابدا: هرگز- همیشه- هیچگاه
ابداء: آغازیدن
ابداع: نوآفرینی-نوآوری
ابداع کرد: نوآفرید
ابداع کردن: نوآفریدن
ابدال: جای گزینی- دگردیسی- غلندران
ابدالاباد: جاویدان- همیشگی
ابدان: تن ها
ابدی: همیشگی- جاوید
ابدیات: پایندگی ها
ابدیت: همیشگی- جاودانگی
ابراء: بی زاری جویی- پاک گردانی- پاوش
ابرار: بسیارفرزندی- چیرگی- نیکوکاران
ابراز: نماییدن
ابراز کرد: نمایاند
ابرقو: ابرکوه
ابریق: آبریز- آوتابه
ابژکتیو: آماج- درافکند- سردوربین
ابستروکسیون: روزن بندی
ابستیناسیون: خودسری- ستیزش
ابصار: بینایی ها- چشمان- دیدن
ابصر: بیناتر
ابطال: بیهُده سازی- هیچ سازی
ابطل: بی هُده تر- یاوه تر
ابقا: نگهداشت
ابکار: دوشیزگان
ابلاغ: پیام رسانی-فرگفت
ابلاغ نامه: رسیدنامه- فرمان نامه
ابلاغیه: بخشنامه
ابله: پخمه- سبکسر
ابلهانه: سبک سرانه- گولانه
ابلیس: اهریمن- کخ ژنده
ابن: پور
ابن سینا: پور سینا
ابنیه: ساختمان ها- خانه ها
ابهام: سربستگی
ابهت: شکوه
ابواب: درها
اپال: تنکست
اپالین: سینه کفتری
اپتومتری: بینایی سنجی
اپتومیست: خوشبین
اپتومیسم: خوشبینی
اپتیک: چَشمی
اپتیمام: بهینه
اپرا: ترانه نما
اپراتور: کارور- گرداننده
اپراسیون: کار- نیش گری
اپرت: شوخ شاد
آپشن: گزینه
اپلکاره: چارشانه
اپوزیسیون: پادگروه
اپوق: زیگر
اپی: خوشه- سُنبله- سوک
اپیپلون: چادرپیه
اپیپلوییت: آماسِ چادرپیه
اپیدرم: پوشبافت
اپیدمی: همه گیری
اپیدمیک: همه گیر
اپیزود: داستانبُن- فرآمد
اپیکا: درختِ لادن
اپیگلوت: زبانِ کوچک
اپیلاسیون: موکِشی
اپیلپسی: پژولش- دیوگلوج
اپیون: جان دار- نارکوکه
اتباع: شهروندان
اتحاد: همبستگی
اتخاذ: در گرفتن- فرا گرفتن
اتصال: پیوستگی-پیوستن
  1      2      3      4      5      6     
  پس