واژه های بیگانه: واژه های پارسی

اسکله: بارانداز- لنگرگاه
اسکنر: پویشگر
اسلاف: پیشینیان- گذشتگان- یشینیان
اسلحه: جنگ افزار
اسم: نام
اسمبلی: سرهم بندی
اسهال: شکم روش
اسیر: برده- دستگیر
اشاره: نمارش- نمار
اشاره می کند: می نمارد
اشاعه: گسترش
اشتباه: کژی- لغزش- نادرست- نرسپان- نادرستی- کوتاهی
اشتباه کردن: لغزیدن
اشتباها: ندانسته
اشتراک: انبازش
اشتعال: افروزش
اشتغال: سرگرمی- کارگماری
اشتقاق: برگیری- شکافتن
اشتیاق: شور- آرزومندی
اشرار: آشوبگران
اشراف: توانگران- بزرگان- بزرگواران- فرونگریستن- دیده وری- بلندپایگان
اشعار: سروده ها
اشعه: پرتو- فروزه
اشکال: خرده- چالش- دیسه ها- دشواری- ریخت ها
اصالت: نژادگی- تبارمندی- نیک نژادی
اصحاب: یاران
اصرار: پافشاری- پاپیچی
اصطکاک: سایش- مالش
اصطلاح : همواژه [کلام] - گنج واژه [ضرب المثل] - واژاک - زبانزد
اصطلاح طلب: به خواه
اصطلاحات: واژگان
اصفهان: اسپهان- اسپاهان
اصل: آغازه- بن- ریشه- بیخ- بنیان
اصل و فرع: مهاد و کهاد
اصلا: از آغاز
اصلاح: بازسازی
اصلاح طلبان: به خواهان
اصلاحیه: بازنویسی
اصلی: آغازین- هسته ای- بنیادین
اصلی ترین: ریشه ای ترین
اصول گرا: بنیادگرا
اصولگرایان: بنیادگرایان
اصولی: ریشه ای- بنیادی- بنیادین
اصیل: نژاده- ریشه دار- گوهری- تبارمند
اضا: بی دستان
اضافه کردن: افزودن
اضافی: افزونه- افزودنی- دیگر
اضطراب: دلواپسی- پریشانی- آسیمه سری- سرآسیمگی
اضطرار: درماندگی
اضطراری: نیازین
اضمحلال: نابودی
اطاعت: پیروی- فرمانبرداری
اطاعت می شود: به روی چشم
اطاق: اتاغ- اتاق
اطراف: پیرامون- کناره ها- سوی ها- گوش ه ها- کناره ها- گوش هها
اطرافیان: نزدیکان- خویشان- پیرامونیان
اطریش: اتریش
اطفال: کودکان
اطلاع: آگاهی- آگاهبود
اطلاع ثانوی: آگهی پس از این
اطلاع رسانی: آگهی رسانی
اطلاعات: آگهی ها- داده ها- درونداد
اطلاعیه: آگهی
اطمینان: بی گمانی- آسودگی
اطمینان خاطر: رامش
اظهار داشت: بازگو کرد
اظهار کردن: بازگو کردن
اظهار نظر: بازگویی دیدگاه
اظهارداشتن: آگهی دادن- آگاه کردن
اعانه: یاری- کمک
اعتبارنامه: استوارنامه
اعتدال: میانه روی- ترازینه
اعتدال بهاری: ترازینه بهاری
اعتراض: پرخاش- خرده گیری- خروش- واخواهی
اعتراف: پذیرش- پذیرا
اعتراف کردن: خستو شدن
اعتصاب: دست از کارکشی
اعتصاب غذا: کام پرهیزی
اعتصاب کاری: کار پرهیزی
اعتقاد: باور
اعتقادات: باورها
اعتلا: بالندگی- بهبود
اعتماد: استواری- پشتگرمی- باور
اعتماد به نفس: خود باوری- خودباوری
اعتماد متقابل: هم باوری
اعتنا: پروا- روی آوری- پرداختن
اعتیاد: بَنگِش
اعجاب انگیز: شگفت انگیز
اعجاب آور: شگفت انگیز
اعجوبه: شگرف
اعداد: شماره ها
اعدام: جان ستاندن
اعدام کردن: سر به نیست کردن
اعراب: تازیان
اعراض: رویگردانی
اعزام: گسیل- فرستادن
اعشاری: ده دهی
اعصاب: سُهِشگران
اعضا: هم وندان- اندام ها
اعطا: پیشکش- داده- بخشش
  1      2      3      4      5      6      7      8      9      10     
پیش  پس