#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


واژه های بیگانه: واژه های پارسی

انفصال: ناپیوستگی- جدایی
انقطاع: گسست
انقلاب: آشوب- دگردیسی- واگشت- جنبش- دگرگونی
انکار: وَرسوریدن
انکسار: پراشیدن
انگشت سبابه: انگشت نشانه
انهار: رودها
انهدام: ویرانگری- نابودی- ویران کردن
انواع: گونه ها
انیس: اخت- همدم
انیمیشن: پویانمایی
اهالی: باشندگان- مردمان
اهالی بوشهر: مردمان بوشهر
اهالی شهر: شهروندان
اهانت: خوارداشت- سبک کردن- خارسازی
اهتمام: پشتکار- کوشش
اهدا کردن: پیشکش کردن
اهداء: پیش کش
اهداف: آماج
اهرام ثلاثه: اهرام سه گانه
اهل مطالعه: خوانندگان
اهلی: آرام- رام
اهم: برجسته ترین
اهمیت: مهندی- ارزش
اواپراتور: یخچال: بُخارنده
اواخر: پایانه ها
اواسط: میانه ها- میانه ها
اوایل: سرآغاز
اوباش: ناکس
اوج: اوگ
اوریجینال: آغازین
اوضاع: چگونگی ها
اول: نخست- یکم
اولا: نخست
اولا آنکه: نخست آنکه
اولاد: فرزندان
اولویت: برتری- نخستینگی
اولیا: سرپرستان
اولین: نخستین- آغازین
اولیه: نخستین
ایاب و ذهاب: رفت و آمد
ایالات: استان- فرمان روایی
ایالت: ساتراپ- استان- فرمانروایی
ایام: روزها
ایام شباب: روزگار جوانی
ایجاد: آفرینش- برپایی- گشایش- ساختن
ایجاد اشتغال: کارآفرینی
ایجاد شده: برپا شده- برپاشده
ایجاد شود: پدید آید
ایجاد کردن: پدید آوردن
اید ئولوزی: آرمانمندی
ایده: آرمان- اندیشه- مونه- رای
ایده آل: آرمانی
ایده آلیست: آرمان گرا- انگارگرا
ایده آلیسم: آرمان گرایی
ایدئولوژی: انگارگان
ایدئولوژیک: انگارگانی
ایراد: خرده- ناکارایی
ایراد داشتن: کمبود داشتن- ناکارایی داشتن
ایراد کردن: سخنرانی کردن
ایرادگیر: خرده گیر
ایرانی الاصل: ایرانی تبار
ایرانیت: ایرانی گری
ایرمان: وخشی
ایزد منان: یزدان پیروزگر
ایشاالله: امیدوارم-به امید
ایشالا: امیدوارم-به امید
ایفا: انجام
ایما و اشاره: نمار
ایمان: باور- باورداشت- گرایش
ایمیل: رایانامه
این طور: اینگونه
این مدت: در این
این نوع دیگری است: این گونه دیگری است
اینتراکشن: اندرکنش
اینترنت: تارکده
اینترنتی: رایاتاری
ایندکس: نمایه
ائتکال: برانگیختن- تابناکی- خشمیدن
ائتلاف: همایه
ائتمام: آهنگیدن- پیروی
ائمه: پیشوایان- رهنُمودان
ائمه الاسماء: ابرنام ها
ائمه ی جماعت: پیش نمازان
ائمه ی لغت: واژه دانان- واژه شناسان
ائناث: دُخترزایی
ائوزین: سُرخ گر
ائوزئیک: نُخُس تزیوی
ائوسین: که پَدید
ائیاس: نومید
آب بقا: آب نامیری
آب تبلور: گِنآب
آب حسرت: آبِ رَسانه
آب حوضی: آب کش
آب حیات: جان فزا- زیست آب- آب زندگی
آب خسق: زرتک
آب شرب: آب آشامیدنی
آب صفا: آب یک رنگی
آب صفتی: آب خویی- آب سرشتی
آب طرب: می انگوری
  4      5      6      7      8      9      10      11      12      13      14     
پیش  پس