همکاری با ما

پیش از هر همکاری، خواهشمندیم راهنمای زیر را کامل بخوانید:

-"برابر یاب" عاری از هرگونه انگیزه نژادپرستانه به ویژه پاد عرب (عرب ستیز) یا پاد ترک (تُرک ستیز) است. تنها هدف برابریاب بازسازی زبان دست و پا شکسته پارسی و کارآمد کردن آن است.

-هدف از همکاری با برابریاب، گسترش واژه ها و یافتن برابر پارسی آنهاست.

-در پروژه برابریاب، کیفیت مهمتر از کمیت است. برای نمونه، واژه "قانون" در بانک داده ما (بر پایه واژه نامه دکتر کزازی) دارای ۶ برابر فارسی است که شوربختانه هیچکدام در فارسی امروزه زیاد جا نیفتاده اند. بنابراین، داشتن برابر پارسی نشان از همه گیر شدن واژه نیست و تلاش ما همه گیر کردن واژه های نو است و نه تنها پیشنهاد یک برابر تازه.

-پیش از فرستادن واژه ها به ما، واژه را در برابر یاب بررسی کنید تا تکراری نباشد. برخی واژه های در برابر یاب کنونی هستی دارند ولی برای واژگان دیگری از آنچه شما در اندیشه دارید گزیده شده اند. مثلا، واژه "آئین" برابر پارسی واژه "رسم" و "تشریفات" آورده شده در حالی که برخی سرچشمه ها (منبع ها) واژه آئین را برابر واژه "قانون" می دانند. تا هم اکنون راهی در برابر یاب برای یافتن برابر های پارسی به صورت جدا هستی (وجود) ندارد هرچند شاید در آینده ابزاری برای آن افزوده گردد.

-خواهشمندیم برای هر پیشنهاد، روشنگری (توضیح) هم بیفزائید که نشان دهنده انگیزه گزینشِ برابر مورد نظر باشد. مثلا اگر برای واژه "اصل" واژه "استانده" رو پیشنهاد می کنید، روشنگری بکنید که چرا برای واژه "اصل"، واژه "استانده" برابر بهتری نسبت به واژه "بُن" است.

-هدف ما کاربری بیشینه واژه هاست. هرچه واژه های پیشنهادی همه گیر تر و آسانتر باشند، کارایی زبان پارسی بیشتر میشود و هرچه واژه ها درهم و برهم و تکراری باشند کارایی واژه گزینی پایین تر می آید.

-پس از خواندن راهنمای بالا و بازبینی واژه ها، پیشنهادها و روشنگری (توضیحات) خود را به aisvash@gmail.com بفرستید.

سپاس فراوان از شما
گروه برابریاب