#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


واژه های بیگانه: واژه های پارسی

اعطا کردن: ارزانی داشتن
اعلام: بازنمود- نام وران- ویژه نام ها
اعلام شود: به آگاهی رسد
اعلام کرد: آشکار کرد
اعلام کردن: آگاه کردن- آگاهاندن
اعلام نمودن: آگهی دادن
اعلامیه: جارنامه- بانگنامه- پخشنامه
اعلان: آگهی
اعماق: ژرفاهای
اعمال: انجام
اعمال کردن: ورزانیدن
اعمال نظر: انجام خواسته
اعیاد: جشن ها
اغتشاش: آشفتگی
اغلب: بیشتر
اغماز: چشم پوشی
افتتاح: گشایش
افتخار: سربلندی- بالندگی- ناییدن
افتخار کردن: بالیدن
افتضاح: رسوایی
افراد: کسان- همگان
افرادی: کسانی
افرادی که: کسانیکه
افرادیکه: کسانیکه
افراط: زیاده روی
افسوس: دریغا
افق: دوردست- کران- فراس- کرانه
افقی: ترازی- ستانی
افکار: اندیشه ها
اقامت: ماندن- ماندگاری
اقامه: برپاداشتن- بجا آوردن
اقبال: بخت
اقبال عمومی: رویکرد همگانی
اقتباس: برگرفته- برگرفتن از
اقتباس از: برگرفته از
اقتدا: همگام شدن- به کسی پیوستن
اقتدار: توانش- دست واری
اقدام: دست زدن
اقدام نمودن: دست زدن
اقدامات: کارها
اقشار: پوسته ها- لایه ها
اقصی نقاط جهان: سرتاسر جهان
اقصی نقاط دنیا: سرتاسر جهان
اقصی نقاط کشور: دورترین جاهای کشور- سرتاسر کشور
اقطار: کران ها
اقل: کم تر
اقلا: دست کم
اقلام: نمونه ها
اقلامی از: نمونه هایی از
اقلیت: بخش کم تر- کمترین- کمتری
اقلیم: آب و هوا
اقوام: تیره ها
اقیانوس: اَبَردریا- ژرف دریا
اکابر: بُزرگان- سال مندان
اکاحه: چیره گری- دادن- زبردستی
اکاذیب: دروغ ها- دروغ ها- ژاژه ها
اکار: شُخم زدن- شیاردادن- کشاورز
اکارس: سَماروغ- غارچ
اکارع: پاچه ها
اکارم: گرامی تران
اکاره: دست کم گیری- روی آوردن
اکاسره: خسروان
اکاسیا: وِریز- وریزِ زرد
اکاف: پالان- پالان دوز- خوَی گیر
اکال: پُرخور- شکم باره
اکالیب: سگان
اکالیپتوس: بیدبویه- پشه رَم
اکالیفا: لیفه دار
اکالیل: افسرها- بساک ها
اکاول: پُشت هها
اکباء: آخال ها- خاک روبه ها- دورکردن
اکباب: افکندن- نگون فِتادن- نگو نساری
اکباح: افسارکشی- لگام کشی
اکباد: جگرها
اکبار: بزر گپنداری- پلیدشدن
اکبان: زبا نداری
اکبر: بزر گتر
اکبیری: پلید- چرکین
اکت مکت: اهرمن خایه
اکتاب: نویساندن
اکتاف: دوش ها- شانه ها
اکتان: برچسبانی
اکتتام: پنهان شدن- پوشیدگی
اکتحال: سُرمه کشی- گیاه ناکی
اکتراث: باک داری- پروا
اکتسا: پوشیدن
اکتساب: الفنجیدن- اندوزش- به دست آوری
اکتسابی: الفنجیده- اندوخته- به دست آمده
اکتسار: شکستن
اکتشاف: پی بُرد- پیدایش- نویابی- یافتن- یافته
اکتشافی: بازیابانه- یابشی
اکتف: فراخ شانه
اکتفا: بسندگی- چیره گردی- سرنگونی- بسنده
اکتفا کردن: بسنده کردن
اکتفاء: بسنده
اکتفاء کردن: بسنده کردن
اکتفان: گایش
اکتفوا: بس کنید
اکتلاء: بیدارمانی- پا سداشت- پرهیز
اکتمان: پنهان شُدن- پوشیده گرایی
  1      2      3      4      5      6      7      8      9      10      11     
پیش  پس