#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


واژه های بیگانه: واژه های پارسی

آب قصیل: آب خوید
آب قنات: پَرشک
آب قند: آب پانیذ- آبلوچ
آب معدنی: آب کان
آب مقطر: چکیدآب
آباء: پدران- نیاکان
آباء علوی: هفت آسمان- پدران برین
آباج: همیشگی ها
آبار: چاه ها
آباژور: سایبان- سایه شکن- نورتاب
آبای علوی: هفت آسمان
آبراسیون: شُست وساب
آبستره: آهیخته- جدابن
آبسه: پیله
آبسولوتیسم: خودکامگی
آبق: آبک- سیماب
آبگینه طارم: سپهر
آبنوس: چوب سنگ
آبونمان: هم بستانه
آبونه: هم بست- هم وند
آبیسال: مغاکی
آپ تو دیت: به روز- به روزآمده
آپ تو دیت کرد: به روزآورد
آپ تو دیت کردن: به روزآوردن
آپارات: ابزار- دستگاه
آپارتاید: جدازیستی
آپارتمان: سراچه
آپارتی: بی چشم و رو- بی چشم ورو
آپاندیس: آویزه- فزون روده
آپاندیسیت: فزون رودگی
آپتال: بی گلبرگان
آپتئور: پسین دید- گوهرپرستی
آپتئوز: پسین دید- گوهرپرستی
آپزمان: فرونشست
آپستیل: پی نوشت
آپلیکیشن: کاربست
آپولوژیست: ترساستای- ستایش گر
آپولون: آتور- ایزد خورشید- ایزدخورشید
آپویتمنت: دیدار- دیدارگاه
آتابای: بزرگ مرد
آتاشه: وابسته
آتراکسیون: کشش
آتروپین: زهر گیاه
آتریاد: دسته
آتش تهیه: آتش همراه
آتش مزاج: آتشی- تُندخوی
آتشگاه حمام: گلخن
آتلانتیک: اتلس
آتلیه: کارکد- کارگاه- هنرکده
آتمایزر: بوی افشان
آتمسفر: پناد- هوابار
آتو: شاهبرگ
آتی: آینده
آتیک: دروانه- زبر- زیر شیروانی
آتیه: آینده
آثار: نشانه ها- یادبودها- یادگارها
آثام: گناهان- گناه ها
آثم: گناه کار
آجال: پرواها
آجام: بیش هها- نیزارها
آجر: آژیانه- آگور
آجرک الله: خدا پاداشت دهاد
آجل: پس آینده- درآینده- دیررس
آجی چای: تلخه رود
آچار: دست افزار
آچمز: کیش بست
آچوق: زابگر
آحاد: تک ها- یکان- یک ها- تک ها- یک ها
آخته چی: سرآخور
آخذ: گیرنده
آخذه: افسردگی- بی هوشی- کرختی
آخر: انجام- پایان- واپسین- پسین
آخر الامر: سرانجام
آخر الزمان: پایان روزگار- سرانجام
آخر امر: سرانجام
آخر زمان: پایان روزگار- سرانجام
آخرالدواء: پسین دارو
آخرالزمان: پسین زمان
آخربینی: پایان نگری- پسین بینی
آخرت: انجامش- رستاخیز- روز بازپسین
آخرچرب: آسایش و فراوانی- پایان چرب
آخرچی: دَهنه دار- ستوربان
آخردست: به پایان- پایین گاه
آخرکار: پایان کار- دس تِپس- سرانجام
آخری: پسین- دیگر
آخرین: واپسین- پسینیان- دگران- پسین- پایانی
آخرین لحظه: واپسین دم
آخیه: ستوربند- میخ آخور- میخ پیچ
آداب: آیین ها- روش ها- فرهنگ ها- فرهنگ ها- روش ها- آیین ها
آداب گری: روش گری
آداش: هم نام
آدامس: آلوچ- ژاژک- وینجی
آدرس: نشانی
آدرنال: زخ غلوه- گرده کلن
آدم: گیومرت
آدمیت: آدمی گری
آدمیرال: دریاسالار
آدنوئید: بادامه بافت
آدهسیون: دوسش
آدونیس: شاه لاله
  5      6      7      8      9      10      11      12      13      14      15     
پیش  پس