#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


واژه های بیگانه: واژه های پارسی

آدیاباتیک: بی دَررو
آدیالاجی: نیوش درمانی
آذارقی: کلوچه
آذان: گوش ها
آذان الارنب: خَرگوشک- س گزبان
آذربایجان: آتورپاتکان- آذرآبادگان
آذریون: گل آفتابگردان- همیشه بهار
آذوقه: آزوغه- توشک
آذی: خیزابه- کوهه
آرا: را یها
آراء: رای ها
آرابسک: اَربستان- تازیستان- عربستان
آراشید: بادام زمینی
آراقیطون: باباآدم
آرامش طلب: رامش جو
آرتروپود: بندپایان
آرتروگرافی: بندنگاری
آرترولوژی: بندشناسی
آرتزین: خیزچاه
آرتیزان: افزارمند
آرتیست: بازی گر- هنرپیشه- هنرمند- هنرور
آرتیشو: کنگرفرنگی
آرتیکل: بند- زمینه- کالا
آرخ: نَزار
آرخالق: تَ نپوش- نیم تنه
آردل: فرمان بر
آرس: آرس- ایزدِ جنگ- جنگ پاد
آرسطولوخیا: زراوند
آرشه: کمانه
آرشیتکت: دِزداد- مِهراز
آرشیو: بایگانی
آرشیویست: بایگان
آرطی: کلان رگ- مام رگ
آرکاد: بازارچه- تیمچه
آرکه گون: زُرفینک
آرکئوزوئیک: نازیستگی
آرکئولوژی: باستان شناسی
آرکئولوگ: باستان شناس
آرگو: زبانِ زرگری
آرم: نشان- نشانه
آرمیچر: سیم آسه
آرنیکول: ماسه زی
آریتمتیک: دانشِ شُمار
آریستوکرات: بُزر گوار- نژادخواه- نژاده
آریستوکراسی: نژاده خواهی
آریوه: ت کانجام
آزادی طلبی: آزادی خواهی
آزارقی: کلوچه
آزال: دیرینگی ها
آزبست: پنبه کوهی
آزرده خاطر: دل گیر- رنجیده
آزفه: رستاخیز- شتابنده
آزم: دندانِ نیش
آزمایشات: آزمایش ها- آزمایش ها
آژان: پاسبان- کارگزار- نماینده
آژانس: بنگاه- کارگزاری- نمایندگی
آژانس بین المللی انرژی اتمی: بنگاه جهانی کارمای هی هسته ای
آژانس مسافرتی: گشت گزاری- سفرگذار
آژانس معاملات: بنگاه- کارگزاری
آژور: روزن دوزی
آژیوتاژ: سَفته بازی
آس: تکخال
آس عصاری: خراس
آسانسور: آسان بر- آسان رو- بالابر
آسانسور حمل اجناس و اشیاء: کالابر
آسبست: پنبه یِ نسوز
آسپتیک: پاک
آسپسی: پاکی
آسپیرین: دردبَر
آستراکان: پوستِ بخارایی
آستراگالوس آلپینوس: گُونِ کوهی
آستراگالوس کامپیلورینکوس: فولوسک
آسترولوژی: اَخترماری
آستون: لاکبَر
آستیگماتیسم: کَژبینی
آستیلن: جوشین
آسره: دوال
آسطرنومیا: ستاره شناسی
آسفالت: گَژفه
آسفالت کاری: گَژفه کاری
آسم: تَنگ دم
آسن: بَدبو- گندیده
آسندر: زیرکشک
آسوده خاطر: آسوده دل
آسورانس: بیمه
آسی: اندوه گُسار- اندوه گین- پزشک
آسیدی: مشگیزه
آسیز: بُن لاد
آسیستان: دستیار- یاور
آسیه: استوارساخت- اندوه گُسار- سُتون
آش عاشور: هفت دانه
آش عدس: نسکبا
آش قره قروت: ترفینه
آش قروت: پُنیوا- پینوبا
آش هفت حبه: دانگو
آشفته حال: شوریده
آشفته خاطر: آشفته درون
آشفته عقل: خُل
آشوال: نهادک
آشوب طلب: آشوب خواه
  6      7      8      9      10      11      12      13      14      15      16     
پیش  پس