واژگان بوم شناسی


برابر فارسی واژه facultative واژه اختیاری است.

روشنگری:
برای نمونه، همزیستی اختیاری یک گونه زنبور وحشی و یک گونه گل ارکیده