واژگان بوم شناسی


برابر فارسی واژه ecological factor واژه همگر بوم شناختی است.

روشنگری:
سازه بوم شناختی