واژگان بوم شناسیواژه های بوم شناسی انگلیسی: فارسی

impact: نشانزد
imperforate: بی روزن
impinger: آلایه گیر
kariz: کاریز
kingdom: سلسله
knocking: کوب زدن
Compost: کمپوست
lacustrine: دریاچه ای
lagoon: کولاب
land capability: کاراوری زمین
  
صفحه های دیگر: