واژگان بوم شناسی


برابر فارسی واژه campus واژه پردیس است.