واژگان بوم شناسی


برابر فارسی واژه canalization واژه آبراه سازی است.

روشنگری:
کانال سازی